Privacy beleid

1. ALGEMEEN

Circularhotelinterior.com, Hof-ter-Vleestdreef 5/1, 1070 Brussel (hierna “Circularhotelinterior”), is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website www.circularhotelinterior.com.

Circularhotelinterior leeft als Belgische vennootschap de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998, alsook de Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

Een verklaring werd afgelegd bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals de wet dit vraagt.

2. PERSOONSGEGEVENS DIE VERZAMELD WORDEN

2.1. DE GEGEVENS DIE U ONS MEEDEELT

In het aanmeldingsformulier op onze website: uw e-mailadres.

2.2. DE GEGEVENS DIE AUTOMATISCH WORDEN VERZAMELD:

Bepaalde gegevens worden verzameld via cookies: zie onderaan in dit document voor onze cookie policy.

Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door Circularhotelinterior en uitsluitend gedurende uw bezoek aan onze website. Het gaat om: 1°) het TCP/IP adres, 2°) het type en de versie van uw navigatiesysteem en 3°) de laatst bezochte internet pagina.

2.3. DE PERSOONSGEGEVENS DIE DOOR COMMERCIËLE PARTNERS WORDEN MEEGEDEELD

In deze hypothese garanderen de commerciële partners van Circularhotelinterior aan Circularhotelinterior dat de commerciële partners de toestemming hebben bekomen om de betreffende persoonsgegevens over te maken.

3. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

3.1. ALGEMENE DOELEINDEN

Uw persoonsgegevens worden verzameld om

  • u de dienst aangeboden op de website te kunnen leveren;
  • marktonderzoek te doen ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de website;
  • informatie te verstrekken, een e-mail te verzenden met de verschillende aanbiedingen die u zouden kunnen interesseren;
  • de technische administratie van de website te beheren;
  • na de gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de website.

3.2. DIRECT MARKETING EN MEDEDELING AAN DERDEN

Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij Circularhotelinterior hiervoor uw expliciete voorafgaande toestemming heeft verkregen (“opt-in”) bij uw aanmelding.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan hello@circularhotelinterior.com.

3.3. ERNSTIGE OVERTREDINGEN

Op verzoek kunnen uw gegevens bij ernstige overtredingen van de gedragsregels aan Justitie worden verstrekt.

4. DUUR VAN HET BIJHOUDEN VAN DE GEGEVENS

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om de dienst te leveren door Circularhotelinterior.

5. RECHT VAN TOEGANG EN VERBETERING

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, deze te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail aan hello@circularhotelinterior.com of per brief aan het adres in artikel 1 van deze Privacy Policy, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

U is geheel vrij om uw persoonsgegevens al dan niet aan Circularhotelinterior mee te delen. U dient wel te weten dat bepaalde diensten geweigerd kunnen worden indien u uw persoonsgegevens niet invult op het aanmeldingsformulier en dat u als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de gegevens die u meedeelt aan Circularhotelinterior.

6. RECHT VAN VERZET

U kan uw recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen uitoefenen door een e-mail te richten aan hello@circularhotelinterior.com. U kan u echter niet verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen.

7. VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

Circularhotelinterior heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld, die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de website, te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Circularhotelinterior aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Circularhotelinterior houdt eraan u ervan te verwittigen dat de website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die Circularhotelinterior niet controleert en waarop deze Privacy Policy niet van toepassing is. Deze sites worden inderdaad niet beheerd door Circularhotelinterior. Circularhotelinterior is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. Circularhotelinterior raadt u dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die u bezoekt, te lezen, daar deze kan verschillen van deze Privacy Policy.

8. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEIDSBEDING

Deze Privacy Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacy Policy.

9. AANVAARDING

Door de website te bezoeken en ten laatste op het ogenblik van uw aanmelding, aanvaardt u alle bepalingen van deze Privacy Policy en stemt u ermee in dat Circularhotelinterior uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacy Policy.